ลิงก์เชื่อมโยง ระบบ E-GP

แผนพัฒนาท้องถิ่น

แผนการดำเนินงานประจำปี

แผนการใช้จ่ายงบประมาณปี

แผนป้องกันการปราบปรามทุจริต

การพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ผลการปฏิบัติงานประจำปี

ติดตามและประเมินผลแผนฯ

รายงานทางการเงิน ประจำเดือน

รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ

งบประมาณรายจ่ายประจำปี(ข้อบัญญัติ)

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง/จัดหาพัสดุ

การจัดซื้อจัดจ้าง

ระเบียบ/กฎหมาย

ระบบควบคุมภายใน

งานตรวจสอบภายใน

แบบสอบถามความพึงพอใจ

ระเบียบขอเข้าศึกษาดูงาน

ร้องเรียน ร้องทุกข์

ผลการตรวจสอบจาก สตง. ปปช. ปปท.

ผลการดำเนินงานประจำปี ITA

ผลการสำรวจความพึงพอใจของประชาชน

รายงานประชุมคณะผู้บริหารและพนักงาน

กิจการสภา

ประกาศเรียกประชุมสภา ประจำปี 2562

การจัดองค์ความรู้ในองค์กร(KM)

ร้องเรียนงานทรัพยากรบุคคล

กองทุน สปสช.

FACEBOOK อบต.หัวง้ม

จดหมายข่าว

การเสริมสร้างวัฒนธรรมฯ

นวัตกรรมการพัฒนา

การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

มอบอำนาจของนายก

งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ

ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการประชาชน

การประเมินความเสี่ยง

ช่องทางการตอบฯ (EIT)

มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสฯ

เอกสารแนบศูนย์ยุติธรรมชุมชน

ประชุมประจำเดือน

ข้อบัญญัติอื่น ๆ

ประกาศเรียกประชุมสภา ประจำปี 2562

เจตจำนงฯ ในการต่อต้านการทุจริต

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหัวง้ม

มาตรฐานในการปฏิบัติงาน

เจตจำนงการบริหารงานด้วยความสุจริต

e-service

ผู้นำชุมชนตำบลหัวง้ม

โครงการลดอุบัติเหตุการเสียชีวิตจากเหตุภัยพิบัติ ประจำปี 2565

วันที่ 14 กันยายน 2565 นายวินัย เครื่องไชย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวง้ม ประธานกล่าวเปิดโครงการลดอุบัติเหตุการเสียชีวิตจากเหตุภัยพิบัติ ประจำปี 2565 เพื่อเป็นการซักซ้อมแผนหากเกิดเหตุภัยพิบัติ โดยได้รับเกียรติวิทยากรจาก คุณอัฐฆ์ชยชัยภ์ ไชยวงค์ สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงราย สาขาเวียงป่าเป้า สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงรายและสมาคมกู้ภัยพานร่วมใจ ร่วมเป็นวิทยากรและให้ความรู้ แก่ผู้เข้าอบรม โดยมีกลุ่มเป้่าหมาย ผู้นำชุมชน อปพร. ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่พนักงาน อบต.หัวง้ม เข้าร่วมโครงการ จำนวน 70 คน ณ อาคารอเนกประสงค์หน้าที่ทำการ อบต.หัวง้ม