ลิงก์เชื่อมโยง ระบบ E-GP

แผนพัฒนาท้องถิ่น

แผนการดำเนินงานประจำปี

แผนการใช้จ่ายงบประมาณปี

แผนป้องกันการปราบปรามทุจริต

การพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ผลการปฏิบัติงานประจำปี

ติดตามและประเมินผลแผนฯ

รายงานทางการเงิน ประจำเดือน

รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ

งบประมาณรายจ่ายประจำปี

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง/จัดหาพัสดุ

การจัดซื้อจัดจ้าง

ระเบียบ/กฎหมาย

ระบบควบคุมภายใน

งานตรวจสอบภายใน

แบบสอบถามความพึงพอใจ

ระเบียบขอเข้าศึกษาดูงาน

ร้องเรียน ร้องทุกข์

ผลการตรวจสอบจาก สตง. ปปช. ปปท.

ผลการดำเนินงานประจำปี ITA

ผลการสำรวจความพึงพอใจของประชาชน

รายงานประชุมคณะผู้บริหารและพนักงาน

กิจการสภา

ประกาศเรียกประชุมสภา ประจำปี 2562

การจัดองค์ความรู้ในองค์กร(KM)

ร้องเรียนงานทรัพยากรบุคคล

กองทุน สปสช.

FACEBOOK อบต.หัวง้ม

จดหมายข่าว

การเสริมสร้างวัฒนธรรมฯ

นวัตกรรมการพัฒนา

การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

มอบอำนาจของนายก

งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ

ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการประชาชน

การประเมินความเสี่ยง

ช่องทางการตอบฯ (EIT)

มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสฯ

เอกสารแนบศูนย์ยุติธรรมชุมชน

ประชุมประจำเดือน

ข้อบัญญัติอื่น ๆ

ประกาศเรียกประชุมสภา ประจำปี 2562

เจตจำนงฯ ในการต่อต้านการทุจริต

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหัวง้ม

แจกเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ประจำเดือนมกราคม 2565

วันที่ 10 มกราคม 2565 เวลา 09.00-11.00 น. นายวินัย เครื่องไชย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวง้ม นายถวัลย์ ไชยปัญโญ ร.ต.อ.เกษตร ขันคำ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวง้ม นางนันทนา อ้องาม ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหัวง้ม เจ้าหน้าพนักงาน ร่วมกับผู้นำชุมชน หมู่ที่ 1-หมู่ที่ 13 ออกแจกเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำเดือนมกราคม 2565 พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์ กิจกรรมข่าวสารและงานต่างๆ ทางองค์การบริหารส่วนตำบลหัวง้ม แจ้งให้ประชาชนได้รับทราบ