ลิงก์เชื่อมโยง ระบบ E-GP

แผนพัฒนาท้องถิ่น

แผนการดำเนินงานประจำปี

แผนการใช้จ่ายงบประมาณปี

แผนป้องกันการปราบปรามทุจริต

แผนอัตรากำลัง 3 ปี

การพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ผลการปฏิบัติงานประจำปี

ติดตามและประเมินผลแผนฯ

รายงานทางการเงิน ประจำเดือน

งบประมาณรายจ่ายประจำปี

ประกาศ แผนปฏิบัติการซ่อมบำรุงครุภัณฑ์ ประจำปี 2563

การจัดซื้อจัดจ้าง

ระเบียบ/กฎหมาย

ระบบควบคุมภายใน

งานตรวจสอบภายใน

แบบสอบถามความพึงพอใจ

ระเบียบขอเข้าศึกษาดูงาน

ร้องเรียน ร้องทุกข์

ผลการตรวจสอบจาก สตง. ปปช. ปปท.

ผลการดำเนินงานประจำปี ITA

ผลการสำรวจความพึงพอใจของประชาชน

รายงานประชุมคณะผู้บริหารและพนักงาน

กิจการสภา

ประกาศเรียกประชุมสภา ประจำปี 2562

การจัดองค์ความรู้ในองค์กร(KM)

ร้องเรียนงานทรัพยากรบุคคล

กองทุน สปสช.

คู่มือมาตรฐานการให้บริการ

FACEBOOK อบต.หัวง้ม

จดหมายข่าว

การเสริมสร้างวัฒนธรรมฯ

นวัตกรรมการพัฒนา

การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

มอบอำนาจของนายก

งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ

ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการประชาชน

การประเมินความเสี่ยง

ค้นหาข้อมูล Google

ช่องทางการตอบฯ (EIT)

มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสฯ

เอกสารแนบศูนย์ยุติธรรมชุมชน

ประชุมประจำเดือน

ข้อบัญญัติอื่น ๆ

ประกาศเรียกประชุมสภา ประจำปี 2562

เจตจำนงฯ ในการต่อต้านการทุจริต

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหัวง้ม

รายงานผลการดำเนินงาน

งบแสดงฐานะการเงิน

โครงการ พบกันวันพระ ประจำปี 2563

วันที่ 17 กันยายน 2563 เวลา 06.30 น. นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวง้ม ผู้นำชุมชน สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล และประชาชนในพื้นที่ ร่วมกิจกรรมพบกันวันพระ ประจำปี 2563 ณ สำนักสงฆ์ม่อนป่าซาง หมู่ที่ 11 ตำบลหัวง้ม อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย เพื่อเป็นการอนุรักษ์และสืบสานประเพณีอันดีงาม ทั้งยังเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยว องค์การบริหารส่วนตำบลหัวง้ม จึงร่วมกับพระสงฆ์หน่วยงานราชการ ประชาชนในเขตตำบล จัดทำโครงการพบกันวันพระขึ้น เพื่อให้พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลหัวง้ม ได้มีส่วนร่วมในการทำบุญ และขัดเกลาจิตใจ รวมทั้งได้มีโอกาสพบปะประชาชน เพื่อรับฟังความคิดเห็นในเรื่องต่าง ๆ

 

 

 

โครงการ "พบกันวันพระ" ประจำปี 2563 

ครั้งที่ 1 วันที่ 13 กรกฎาคม 2563 ณ วัดศรีเมืองมูล หมู่ที่ 8

ครั้งที่ 2 วันที่ 20 กรกฎาคม 2563 ณ วัดป่าคา หมู่ที่ 2

ครั้งที่ 3 วันที่ 4 สิงหาคม 2563 ณ วัดกู่สูง

ครั้งที่ 4 วันที่ 12 สิงหาคม 2563 ณ วัดสันปลาดุก

ครั้งที่ 5 วันที่ 18 สิงหาคม 2563 ณ วัดบวกปลาค้าว

ครั้งที่ 6 วันที่ 26 สิงหาคม 2563 ณ วัดหนองฮ่าง

ครั้งที่ 7 วันที่ 2 กันยายน 2563 ณ วัดสันหลวง

ครั้งที่ 8 วันที่ 10 กันยายน 2563 ณ วัดดงมะคอแลน

ครั้งที่ 9 วันที่ 17 กันยายน 2563 ณ สำนักสงฆ์ม่อนป่าซาง หมู่ที่ 11