ลิงก์เชื่อมโยง ระบบ E-GP

แผนพัฒนาท้องถิ่น

แผนการดำเนินงานประจำปี

แผนการใช้จ่ายงบประมาณปี

แผนป้องกันการปราบปรามทุจริต

แผนอัตรากำลัง 3 ปี

การพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ผลการปฏิบัติงานประจำปี

ติดตามและประเมินผลแผนฯ

รายงานทางการเงิน ประจำเดือน มิถุนายน 2563

งบประมาณรายจ่ายประจำปี

แผนการจัดหาพัสดุ

การจัดซื้อจัดจ้าง

ระเบียบ/กฎหมาย

ระบบควบคุมภายใน

งานตรวจสอบภายใน

แบบสอบถามความพึงพอใจ

ระเบียบขอเข้าศึกษาดูงาน

ร้องเรียน ร้องทุกข์

ผลการตรวจสอบจาก สตง. ปปช. ปปท.

ผลการดำเนินงานประจำปี ITA

ผลการสำรวจความพึงพอใจของประชาชน

รายงานประชุมคณะผู้บริหารและพนักงาน

กิจการสภา

ประกาศเรียกประชุมสภา ประจำปี 2562

การจัดองค์ความรู้ในองค์กร(KM)

ร้องเรียนงานทรัพยากรบุคคล

กองทุน สปสช.

คู่มือมาตรฐานการให้บริการ

FACEBOOK อบต.หัวง้ม

จดหมายข่าว

การเสริมสร้างวัฒนธรรมฯ

นวัตกรรมการพัฒนา

การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

มอบอำนาจของนายก

งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ

ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการประชาชน

การประเมินความเสี่ยง

ค้นหาข้อมูล Google

ช่องทางการตอบฯ (EIT)

มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสฯ

เอกสารแนบศูนย์ยุติธรรมชุมชน

ประชุมประจำเดือน

ข้อบัญญัติอื่น ๆ

ประดาศเรียกประชุมสภา ประจำปี 2562

เยี่ยมบุคคลที่มีอายุ 100 ปี ในพื้นที่ตำบลหัวง้ม อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย

นายอำเภอพาน พร้อมด้วยคณะกิ่งกาชาดอำเภอพาน อพม.อ.พาน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวง้ม และ ผู้นำตำบลหัวง้ม ร่วมมอบสิ่งของเครื่องอุปโภค-บริโภค ให้กับผู้สูงอายุ 100 ปี ตำบลหัวง้ม ในวันที่ 1 กรกฏาคม 2563 เวลา 09.00 น. จำนวน 2 ราย ดังนี้ 1. นางเอ้ย ศรีวรรณ บ้านเลขที่ 83 หมู่ที่ 3 ตำบลหัวง้ม อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย 2. นายมา ทันนารี บ้านเลขที่ 102 หมู่ที่ 8 ตำบลหัวง้ม อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย