ลิงก์เชื่อมโยง ระบบ E-GP

แผนพัฒนาท้องถิ่น

แผนการดำเนินงานประจำปี

แผนการใช้จ่ายงบประมาณปี

แผนป้องกันการปราบปรามทุจริต

แผนอัตรากำลัง 3 ปี

การพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ผลการปฏิบัติงานประจำปี

ติดตามและประเมินผลแผนฯ

รายงานทางการเงิน ประจำเดือน มิถุนายน 2563

งบประมาณรายจ่ายประจำปี

แผนการจัดหาพัสดุ

การจัดซื้อจัดจ้าง

ระเบียบ/กฎหมาย

ระบบควบคุมภายใน

งานตรวจสอบภายใน

แบบสอบถามความพึงพอใจ

ระเบียบขอเข้าศึกษาดูงาน

ร้องเรียน ร้องทุกข์

ผลการตรวจสอบจาก สตง. ปปช. ปปท.

ผลการดำเนินงานประจำปี ITA

ผลการสำรวจความพึงพอใจของประชาชน

รายงานประชุมคณะผู้บริหารและพนักงาน

กิจการสภา

ประกาศเรียกประชุมสภา ประจำปี 2562

การจัดองค์ความรู้ในองค์กร(KM)

ร้องเรียนงานทรัพยากรบุคคล

กองทุน สปสช.

คู่มือมาตรฐานการให้บริการ

FACEBOOK อบต.หัวง้ม

จดหมายข่าว

การเสริมสร้างวัฒนธรรมฯ

นวัตกรรมการพัฒนา

การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

มอบอำนาจของนายก

งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ

ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการประชาชน

การประเมินความเสี่ยง

ค้นหาข้อมูล Google

ช่องทางการตอบฯ (EIT)

มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสฯ

เอกสารแนบศูนย์ยุติธรรมชุมชน

ประชุมประจำเดือน

ข้อบัญญัติอื่น ๆ

ประดาศเรียกประชุมสภา ประจำปี 2562

ร่วมจัดกิจกรรม 5 ส.ในพื้นที่ อบต.หัวง้ม และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.หัวง้ม ประจำปี 2563

ร่วมทำกิจกรรม 5 ส. สำหรับการพัฒนาองค์การให้มีความเป็นระบบและความเป็นระเบียบเกี่ยวกับงานด้านเอกสาร การจัดวางตำแหน่ง ของวัสดุครุภัณฑ์ ภายในสำนักงาน งานบริการประชาชนตลอดจนเพื่อความสวยงามของภูมิทัศน์ ภายนอกสำนักงาน และเป็นการเตรียมการส่วนราชการเพื่อเข้าสู่การขอรับการรับรองระบบคุณภาพ ของภาครัฐที่เรียกว่าระบบมาตรฐานสากลของประเทศไทยด้านการจัดการและสัมฤทธิ์ผลของภาครัฐ (Thailand International Sector Standard management System and Outcome : P.S.O.) ตามแนวทางนโยบายของรัฐบาล ทางองค์การบริหารส่วนตำบลหัวง้ม ได้ตระหนักถึงปัญหาและความจำเป็นที่จะต้องได้รับการปรับปรุงแก้ไข ให้มีความเป็นสากล และได้เล็งเห็นความสำคัญของระบบ 5 ส. จึงได้จัดทำโครงการนี้ขึ้นมา เพื่อเป็นการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งทางองค์การบริหารส่วนตำบลหัวง้มได้จัดกิจกรรม 5 ส. ตั้งแต่ พ.ศ. 2547 เป็นต้นมา