ลิงก์เชื่อมโยง ระบบ E-GP

แผนพัฒนาท้องถิ่น

แผนการดำเนินงานประจำปี

แผนการใช้จ่ายงบประมาณปี

แผนป้องกันการปราบปรามทุจริต

แผนอัตรากำลัง 3 ปี

การพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ผลการปฏิบัติงานประจำปี

ติดตามและประเมินผลแผนฯ

รายงานทางการเงิน ประจำเดือน

งบประมาณรายจ่ายประจำปี

ประกาศ แผนปฏิบัติการซ่อมบำรุงครุภัณฑ์ ประจำปี 2563

การจัดซื้อจัดจ้าง

ระเบียบ/กฎหมาย

ระบบควบคุมภายใน

งานตรวจสอบภายใน

แบบสอบถามความพึงพอใจ

ระเบียบขอเข้าศึกษาดูงาน

ร้องเรียน ร้องทุกข์

ผลการตรวจสอบจาก สตง. ปปช. ปปท.

ผลการดำเนินงานประจำปี ITA

ผลการสำรวจความพึงพอใจของประชาชน

รายงานประชุมคณะผู้บริหารและพนักงาน

กิจการสภา

ประกาศเรียกประชุมสภา ประจำปี 2562

การจัดองค์ความรู้ในองค์กร(KM)

ร้องเรียนงานทรัพยากรบุคคล

กองทุน สปสช.

คู่มือมาตรฐานการให้บริการ

FACEBOOK อบต.หัวง้ม

จดหมายข่าว

การเสริมสร้างวัฒนธรรมฯ

นวัตกรรมการพัฒนา

การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

มอบอำนาจของนายก

งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ

ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการประชาชน

การประเมินความเสี่ยง

ค้นหาข้อมูล Google

ช่องทางการตอบฯ (EIT)

มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสฯ

เอกสารแนบศูนย์ยุติธรรมชุมชน

ประชุมประจำเดือน

ข้อบัญญัติอื่น ๆ

ประกาศเรียกประชุมสภา ประจำปี 2562

เจตจำนงฯ ในการต่อต้านการทุจริต

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหัวง้ม

รายงานผลการดำเนินงาน

งบแสดงฐานะการเงิน

โครงการงานสรงน้ำพระธาตุกู่แก้ว ประจำปี 2563

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวง้มร่วมสภาวัฒนธรรมตำบลหัวง้ม ได้ดำเนินการจัดโครงการ สรงน้ำพระธาตุกู่แก้ว ประจำปี 2563 ขึ้น เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2563 เพื่อเป็นการอนุรักษ์ประเพณีอันดีงามที่คงอยู่คู่กับชุมชน และเป็นการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของตำบลหัวง้มและบ้านสันปลาดุก หมู่ที่ 5 ให้คนในท้องถิ่นได้มีส่วนร่วมในการรักษาศิลปวัฒนธรรมให้คงอยู่ต่อไป อีกทั้งเป็นการให้คนในชุมชนได้ทำกิจกรรมร่วมกันเป็นการส่งเสริมการปกครองสมานฉันท์ให้คนในชุมชนอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข