ลิงก์เชื่อมโยง ระบบ E-GP

แผนพัฒนาท้องถิ่น

แผนการดำเนินงานประจำปี

แผนการใช้จ่ายงบประมาณปี

แผนป้องกันการปราบปรามทุจริต

แผนอัตรากำลัง 3 ปี

การพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ผลการปฏิบัติงานประจำปี

ติดตามและประเมินผลแผนฯ

รายงานทางการเงิน ประจำเดือน

งบประมาณรายจ่ายประจำปี

แผนการจัดหาพัสดุ

การจัดซื้อจัดจ้าง

ระเบียบ/กฎหมาย

ระบบควบคุมภายใน

งานตรวจสอบภายใน

แบบสอบถามความพึงพอใจ

ระเบียบขอเข้าศึกษาดูงาน

ร้องเรียน ร้องทุกข์

ผลการตรวจสอบจาก สตง. ปปช. ปปท.

ผลการดำเนินงานประจำปี ITA

ผลการสำรวจความพึงพอใจของประชาชน

รายงานประชุมคณะผู้บริหารและพนักงาน

กิจการสภา

ประกาศเรียกประชุมสภา ประจำปี 2562

การจัดองค์ความรู้ในองค์กร(KM)

ร้องเรียนงานทรัพยากรบุคคล

กองทุน สปสช.

คู่มือมาตรฐานการให้บริการ

FACEBOOK อบต.หัวง้ม

จดหมายข่าว

การเสริมสร้างวัฒนธรรมฯ

นวัตกรรมการพัฒนา

การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

มอบอำนาจของนายก

งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ

ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการประชาชน

การประเมินความเสี่ยง

ค้นหาข้อมูล Google

ช่องทางการตอบฯ (EIT)

มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสฯ

เอกสารแนบศูนย์ยุติธรรมชุมชน

ประชุมประจำเดือน

ข้อบัญญัติอื่น ๆ

ประกาศเรียกประชุมสภา ประจำปี 2562

เจตจำนงฯ ในการต่อต้านการทุจริต

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหัวง้ม

รายงานผลการดำเนินงาน

งบแสดงฐานะการเงิน

สืบสานประเพณี ทำขวัญข้าว สู่ขวัญควาย หมู่บ้านนวัติวิถี ประจำปี 2563

สืบสานประเพณี ทำขวัญข้าว สู่ขวัญควาย หมู่บ้านนวัติวิถี ประจำปี 2563 ภายใต้ความร่วมมือจัดงานหลายหน่วยงานดังนี้สำนักงานปศุสัตว์อำเภอพาน ,สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอพาน , สำนักงานเกษตรอำเภอพาน,กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และส่วนราชการภายในตำบล
ได้รับเกียรติจาก นายวิสาร เตชะธีราวัฒน์ สส จังหวัดเชียงราย ประธานในพิธีเปิดงาน พร้อมนางภัทราวดี สุทธิธนกูล นายอำเภอพาน,นายพืชผล น้อยนาฝาย ปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย,นายชิงชัย จินะพรหม ปศุสัตว์อำเภอพาน,พัฒนากรตำบล ,เกษตรตำบล,ครู ศรช ,ผู้อำนวยการ รร ป่าแดงฯ,ผอ รพสต,ตำรวจ และกลุ่มเครือข่ายอาชีพทุกหมู่บ้านนำโดยกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ร่วมกันจัดงานสืบสานประเพณีดีงาม บูธจำหน่ายสินค้า บูธให้ความรู้การเลี้ยงสัตว์ การทำการเกษตร การประกวดคาวบอย คาวเกิล ประกวดดำนา สาธิตการปลูกข้าวนาโยน นาดำ การไถนาด้วยควาย การประกวดปั้นดินเหนียวของเด็กๆ เพื่อถ่ายทอดความรู้สึกของเด็กผ่านงานศิลปะ ฯลฯ เพื่อสร้างสีสรรในงาน เป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวในชุมชน ช่วยจำหน่ายสินค้า อาหาร ในชุมชน
ขอขอบคุณภาคีเครือข่ายพัฒนาทุกๆหน่วยงานที่ร่วมกันจัด
เครดิตภาพ:สล่าต่อชัตเตอร์ ,จากไลน์ เฟสบุคของ กัลยาณมิตรทุกคน ทุกองค์กร

 

วีดิทัศน์สืบสานประเพณี ทำขวัญข้าว สู่ขวัญควาย หมู่บ้านนวัติวิถี ประจำปี 2563  "คลิก https://www.youtube.com/watch?v=3viKpMEyFWg&t=1s "