ลิงก์เชื่อมโยง ระบบ E-GP

แผนพัฒนาท้องถิ่น

แผนการดำเนินงานประจำปี

แผนการใช้จ่ายงบประมาณปี

แผนป้องกันการปราบปรามทุจริต

แผนอัตรากำลัง 3 ปี

การพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ผลการปฏิบัติงานประจำปี

ติดตามและประเมินผลแผนฯ

รายงานทางการเงิน ประจำเดือน

งบประมาณรายจ่ายประจำปี

แผนการจัดหาพัสดุ

การจัดซื้อจัดจ้าง

ระเบียบ/กฎหมาย

ระบบควบคุมภายใน

งานตรวจสอบภายใน

แบบสอบถามความพึงพอใจ

ระเบียบขอเข้าศึกษาดูงาน

ร้องเรียน ร้องทุกข์

ผลการตรวจสอบจาก สตง. ปปช. ปปท.

ผลการดำเนินงานประจำปี ITA

ผลการสำรวจความพึงพอใจของประชาชน

รายงานประชุมคณะผู้บริหารและพนักงาน

กิจการสภา

ประกาศเรียกประชุมสภา ประจำปี 2562

การจัดองค์ความรู้ในองค์กร(KM)

ร้องเรียนงานทรัพยากรบุคคล

กองทุน สปสช.

คู่มือมาตรฐานการให้บริการ

FACEBOOK อบต.หัวง้ม

จดหมายข่าว

การเสริมสร้างวัฒนธรรมฯ

นวัตกรรมการพัฒนา

การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

มอบอำนาจของนายก

งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ

ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการประชาชน

การประเมินความเสี่ยง

ค้นหาข้อมูล Google

ช่องทางการตอบฯ (EIT)

มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสฯ

เอกสารแนบศูนย์ยุติธรรมชุมชน

ประชุมประจำเดือน

ข้อบัญญัติอื่น ๆ

ประกาศเรียกประชุมสภา ประจำปี 2562

เจตจำนงฯ ในการต่อต้านการทุจริต

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหัวง้ม

รายงานผลการดำเนินงาน

งบแสดงฐานะการเงิน

โครงการอบรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ประจำปี พ.ศ.2563 “มหกรรมเสริมสร้างพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุและเครือข่ายแบบองค์รวมตำบลหัวง้ม

๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ผ่านมา องค์การบริหารส่วนตำบลหัวง้มร่วมกับโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลหัวง้ม และโทรทัศน์ thai pbs จัดงานมหกรรมพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุแบบองค์รวมฯ โดยในงานพิธีเปิดได้รับเกียรติจากนางภัทราวดี สุทธิธนกูล นายอำเภอพานปฎิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย มาเป็นประธานในพิธีเปิด และมอบเกียรติบัตรยกย่องเชิดชูเกียรติให้กับครูจิตอาสา
ในงานช่วงเช้ามีการเสวนาเรื่อง “โจทย์ท้าทายโรงเรียนผู้สูงอายุ...สู่ทศวรรษใหม่” ดำเนินการเสวนาโดยคุณประสาน อิงคนันท์ ผู้ผลิตรายการลุยไม่รู้โรย , คนค้นคน thai pbs ร่วมกับ วิภาพร วัฒนวิทย์ (ฟักแฟง) ผู้ประกาศข่าวไทยพีบีเอส ผู้ร่วมเสวนา ๑) พระครูสุจิณกัลยาณธรรม ผู้ร่วมก่อตั้ง รร.ผู้สูงอายุฯ ๒)พระมหานภันต์ สนฺติภทฺโท (ป.ธ.๙)จากสถาบันการจัดการวิถีพุทธเพื่อสุขและสันติ ๓) รศ. ดร.เจิมศักดิ์ ปิ่นทอง อาจารย์พิเศษประจำคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญด้านสังคมสูงวัย ๔)คุณวันชัย จงสุทธนามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย ผู้ก่อตั้งมหาวิทยาลัยวัยที่สาม ๕) คุณปิลันธน์ ไทยสรวง (เหมี่ยว) ผู้ก่อตั้งแบรนด์ “ภูคราม” ส่งเสริมอาชีพให้กับ ผู้สูงอายุและชาวภูพาน จังหวัดสกลนคร โจทย์ท้าทายของสังคมในการดูแลผู้สูงอายุ ในเวทีสนทนา คือการส่งเสริมให้มีกิจกรรมที่ดึงศักยภาพของผู้สูงอายุมาสร้างสรรค์คุณค่า ความรู้สึกของผู้สูงอายุ การส่งเสริมให้ผู้สูงอายุมีกิจกรรมที่ทำใน โรงเรียนผู้สูงอายุถือว่าเป็นฐานที่รวมคนและเป็นจุดเชื่อมต่ออย่างดี การรับมือสังคมสูงอายุ ยังมีความท้าทายอื่นอีกจำนวนมากที่หัวง้ม และที่อื่นๆต้องรีบทำคือ ทำอย่างไรให้ผู้สูงอายุมีอายุยืนแต่ไม่มีโรค ทำอย่างไรให้รวยก่อนแก่ หรือพอมีพอประมาณก่อนแก่ ทำอย่างไรถึงคราวต้องเจ็บป่วย แต่การเจ็บป่วยนั้นสั้นแล้วตายแบบ "ตายดี" ไม่ทนทุกข์ ทรมานหรือเสียค่ารักษาจำนวนมาก การวางแผนผู้สูงอายุไม่ใช่เฉพาะแต่คนที่เป็นผู้สูงอายุตอนนี้เท่านั่น วงเสวนาฝากช่วยกันคิดถึงการพัฒนาเด็ก วัยรุ่น วัยทำงาน วัยก่อนสูงอายุให้เป็นคนมีคุณภาพ เพราะต้องแบกภาระหลายด้านในอนาคต และยังมีประเด็นที่น่าสนใจอื่นๆอีกจำนวนมาก เช่น มิติด้านการทำงานร่วมทางจิตใจของคนทุกกลุ่มวัย มิติด้านการทำที่อาศัยให้ปลอดภัยกับผู้สูงอายุ เริ่มจากที่บ้าน ชุมชนฯลฯ นอกจากความรู้ในการเสวนาแล้ว ยังมีนิทรรศการความรู้ กิจกรรมเด่นของโรงเรียนผู้สูงอายุจากพื้นที่อื่นๆ และจากสถาบันการศึกษา ส่วนราชการที่มาจัดแสดงแลกเปลี่ยนความรู้ มุมมอง แนวคิดให้กับผู้ร่วมงาน
สำหรับภาคบ่ายเป็นการจัดกิจกรรมเกมส์การ์ดค้นหาความสุข และการสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้สูงอายุอยู่อย่างมีความสุขโดยเฉพาะความสุขข้างในจากคุณจิ๊ก เนาวรัตน์ ยุกตะนันท์ และทีมงานไทยพีบีเอสและเจ้าหน้าที่ อบต