ลิงก์เชื่อมโยง ระบบ E-GP

แผนพัฒนาท้องถิ่น

แผนการดำเนินงานประจำปี

แผนการใช้จ่ายงบประมาณปี

แผนป้องกันการปราบปรามทุจริต

แผนอัตรากำลัง 3 ปี

การพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ผลการปฏิบัติงานประจำปี

ติดตามและประเมินผลแผนฯ

รายงานทางการเงิน ประจำเดือน

งบประมาณรายจ่ายประจำปี

ประกาศ แผนปฏิบัติการซ่อมบำรุงครุภัณฑ์ ประจำปี 2563

การจัดซื้อจัดจ้าง

ระเบียบ/กฎหมาย

ระบบควบคุมภายใน

งานตรวจสอบภายใน

แบบสอบถามความพึงพอใจ

ระเบียบขอเข้าศึกษาดูงาน

ร้องเรียน ร้องทุกข์

ผลการตรวจสอบจาก สตง. ปปช. ปปท.

ผลการดำเนินงานประจำปี ITA

ผลการสำรวจความพึงพอใจของประชาชน

รายงานประชุมคณะผู้บริหารและพนักงาน

กิจการสภา

ประกาศเรียกประชุมสภา ประจำปี 2562

การจัดองค์ความรู้ในองค์กร(KM)

ร้องเรียนงานทรัพยากรบุคคล

กองทุน สปสช.

คู่มือมาตรฐานการให้บริการ

FACEBOOK อบต.หัวง้ม

จดหมายข่าว

การเสริมสร้างวัฒนธรรมฯ

นวัตกรรมการพัฒนา

การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

มอบอำนาจของนายก

งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ

ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการประชาชน

การประเมินความเสี่ยง

ค้นหาข้อมูล Google

ช่องทางการตอบฯ (EIT)

มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสฯ

เอกสารแนบศูนย์ยุติธรรมชุมชน

ประชุมประจำเดือน

ข้อบัญญัติอื่น ๆ

ประกาศเรียกประชุมสภา ประจำปี 2562

เจตจำนงฯ ในการต่อต้านการทุจริต

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหัวง้ม

รายงานผลการดำเนินงาน

งบแสดงฐานะการเงิน

วันเด็กแห่งชาติ ปี พ.ศ.2563

วันเด็กแห่งชาติ ปี2563 มีกิจกรรมมอบทุนการศึกษาจากพระครูสุจิณกัลยาณธรรม รองเจ้าคณะอำเภอพาน พระครูสมุห์เบ็ญอรุโณ เจ้าคณะตำบลหัวง้ม และคณะสงฆ์ทุกวัดที่เมตตามอบทุนการศึกษาจำนวนหลายสิบทุนพร้อมทั้งของรางวัล ,ขอบคุณเจ้าหน้าที่ธนาคารความดีตำบลหัวง้ม ขอบคุณของรางวัลจากท่าน สส/ สจ อิสราง อุดม ท่านกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกสภา อบต คุณครู คุณหมอ และพี่น้องประชาชนจำนวนมากมาย ที่มอบทั้งอาหาร ขนม เงิน ของรางวัล
กิจกรรมมอบใบประกาศเกียรติบัตรเด็กดีจิตอาสา กิจกรรมแสดงความสามารถเด็ก กิจกรรมสาธิตและแสดงการช่วยชีวิต การปฐมพยาบาล กิจกรรมเกมส์ต่างๆ เพื่อการพัฒนาการเด็ก การอยู่ร่วมกัน วันนี้เด็กๆมีความสุขถ้วนหน้า ขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีทุกท่าน