ลิงก์เชื่อมโยง ระบบ E-GP

แผนพัฒนาท้องถิ่น

แผนการดำเนินงานประจำปี

แผนการใช้จ่ายงบประมาณปี

แผนป้องกันการปราบปรามทุจริต

การพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ผลการปฏิบัติงานประจำปี

ติดตามและประเมินผลแผนฯ

รายงานทางการเงิน ประจำเดือน

งบประมาณรายจ่ายประจำปี

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง/จัดหาพัสดุ

การจัดซื้อจัดจ้าง

ระเบียบ/กฎหมาย

ระบบควบคุมภายใน

งานตรวจสอบภายใน

แบบสอบถามความพึงพอใจ

ระเบียบขอเข้าศึกษาดูงาน

ร้องเรียน ร้องทุกข์

ผลการตรวจสอบจาก สตง. ปปช. ปปท.

ผลการดำเนินงานประจำปี ITA

ผลการสำรวจความพึงพอใจของประชาชน

รายงานประชุมคณะผู้บริหารและพนักงาน

กิจการสภา

ประกาศเรียกประชุมสภา ประจำปี 2562

การจัดองค์ความรู้ในองค์กร(KM)

ร้องเรียนงานทรัพยากรบุคคล

กองทุน สปสช.

FACEBOOK อบต.หัวง้ม

จดหมายข่าว

การเสริมสร้างวัฒนธรรมฯ

นวัตกรรมการพัฒนา

การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

มอบอำนาจของนายก

งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ

ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการประชาชน

การประเมินความเสี่ยง

ค้นหาข้อมูล Google

ช่องทางการตอบฯ (EIT)

มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสฯ

เอกสารแนบศูนย์ยุติธรรมชุมชน

ประชุมประจำเดือน

ข้อบัญญัติอื่น ๆ

ประกาศเรียกประชุมสภา ประจำปี 2562

เจตจำนงฯ ในการต่อต้านการทุจริต

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหัวง้ม

รายงานผลการดำเนินงาน

งบแสดงฐานะการเงิน

กฐินสามัคคีตำบลหัวง้ม ประจำปีงบประมาณ 2563

โครงการทำบุญทอดกฐินสามัคคีตำบลหัวง้ม ในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลหัวง้มร่วมกับผู้นำชุมชน หน่วยงานภาครัฐ เอกชน และพุทธศาสนิกชนตำบลหัวง้มและผู้ที่สนใจได้ร่วมกันจัดกฐินสามัคคี ร่วมทำบุญทอดกฐินสามัคคีถวายแด่ วัดดงมะคอแลน หมูที่ 11 ตำบลหัวง้ม อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย เพื่อให้ผู้บริหาร พนักงาน อบต. สมาชิก อบต. เด็กและเยาวชน และประชาชนในตำบลหัวง้ม ได้จัดกิจกรรมสืบสานประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น และให้ประชาชนในชุมชนไดอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น สำหรับภารกิจและกิจกรรมของวัด โครงการทำบุญทอดกฐินสามัคคีตำบลหัวง้ม