ลิงก์เชื่อมโยง ระบบ E-GP

แผนพัฒนาท้องถิ่น

แผนการดำเนินงานประจำปี

แผนการใช้จ่ายงบประมาณปี

แผนป้องกันการปราบปรามทุจริต

แผนอัตรากำลัง 3 ปี

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ผลการปฏิบัติงานประจำปี

ติดตามและประเมินผลแผนฯ

รายงานทางการเงิน

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี

แผนการจัดหาพัสดุ

การจัดซื้อจัดจ้าง

ระเบียบ/กฎหมาย

ระบบควบคุมภายใน

งานตรวจสอบภายใน

แบบสอบถามความพึงพอใจ

ระเบียบขอเข้าศึกษาดูงาน

ร้องเรียน ร้องทุกข์

ผลการตรวจสอบจาก สตง. ปปช. ปปท.

ผลการประเมินประสิทธิภาพ ITA

ผลการสำรวจความพึงพอใจของประชาชน

รายงานประชุมคณะผู้บริหารและพนักงาน

กิจการสภา

การจัดองค์ความรู้ในองค์กร(KM)

ร้องเรียนงานทรัพยากรบุคคล

กองทุน สปสช.

คู่มือสำหรับประชาชนฯ

FACEBOOK อบต.หัวง้ม

จดหมายข่าว

การเสริมสร้างวัฒนธรรมฯ

นวัตกรรมการพัฒนา

การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

มอบอำนาจของนายก

งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ

ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการประชาชน

การประเมินความเสี่ยง

ค้นหาข้อมูล Google

ช่องทางการตอบฯ (EIT)

มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสฯ

เอกสารแนบศูนย์ยุติธรรมชุมชน

ประเพณีตานก๋วยสลากภัตร (กะโลง) ปี2562

ประเพณีตานก๋วยสลากภัตร (กะโลง) ปี2562 ณ วัดบวกปลาค้าว หมู่ที่ 3 ดำเนินการจัดโดยท้องที่ ท้องถิ่น และส่วนราชการได้ร่วมกันจัดเพื่อการสืบทอดประเพณีดีงาม และค้ำจุนพระพุทธศาสนา ได้รับเกียรติจากท่านนายอำเภอพานมาเป็นประธานในพิธีเปิด
ในงานมีการแสดงศิลปะวัฒนธรรมของคนสามวัยตั้งแต่เด็กจนถึงผู้สูงอายุ มีการจัดฐานการเรียนรู้ประเพณีให้เด็ก เยาวชนได้เรียนรู้ มีการแสดงธรรมของพระคุณเจ้าหลวงพ่อเจ้าคณะอำเภอ มีก๋วยสลากเพื่อการศึกษาให้กับเด็กนักเรียนที่มีทั้งอุปกรณ์การเรียน กระเป๋า อุปกรณ์กีฬา ของใช้ ขนม สร้างความสนใจให้กับเด็กๆ ได้เป็นอย่างดี เป็นห้องเรียนห้องใหญ่ให้กับเด็กๆ