ลิงก์เชื่อมโยง ระบบ E-GP

แผนพัฒนาท้องถิ่น

แผนการดำเนินงานประจำปี

แผนการใช้จ่ายงบประมาณปี

แผนป้องกันการปราบปรามทุจริต

แผนอัตรากำลัง 3 ปี

การพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ผลการปฏิบัติงานประจำปี

ติดตามและประเมินผลแผนฯ

รายงานทางการเงิน ประจำเดือน มิถุนายน 2563

งบประมาณรายจ่ายประจำปี

แผนการจัดหาพัสดุ

การจัดซื้อจัดจ้าง

ระเบียบ/กฎหมาย

ระบบควบคุมภายใน

งานตรวจสอบภายใน

แบบสอบถามความพึงพอใจ

ระเบียบขอเข้าศึกษาดูงาน

ร้องเรียน ร้องทุกข์

ผลการตรวจสอบจาก สตง. ปปช. ปปท.

ผลการดำเนินงานประจำปี ITA

ผลการสำรวจความพึงพอใจของประชาชน

รายงานประชุมคณะผู้บริหารและพนักงาน

กิจการสภา

ประกาศเรียกประชุมสภา ประจำปี 2562

การจัดองค์ความรู้ในองค์กร(KM)

ร้องเรียนงานทรัพยากรบุคคล

กองทุน สปสช.

คู่มือมาตรฐานการให้บริการ

FACEBOOK อบต.หัวง้ม

จดหมายข่าว

การเสริมสร้างวัฒนธรรมฯ

นวัตกรรมการพัฒนา

การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

มอบอำนาจของนายก

งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ

ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการประชาชน

การประเมินความเสี่ยง

ค้นหาข้อมูล Google

ช่องทางการตอบฯ (EIT)

มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสฯ

เอกสารแนบศูนย์ยุติธรรมชุมชน

ประชุมประจำเดือน

ข้อบัญญัติอื่น ๆ

ประดาศเรียกประชุมสภา ประจำปี 2562

ร้อยคนร้อยดวงใจแด่ผู้สูงวัยและผู้ยากไร้ที่ขาดแคลน ปีะจำปี 2562

เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ โดยเฉพาะผู้สูงอายุที่ประสบปัญหาทั้งด้านสุขภาพและความเป็นอยู่ ส่งเสริมให้ผู้คนในชุมชนมีความรัก เอื้ออาทร เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ รู้จักแบ่งปันซึ่งกันละกัน เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้ผู้บริหาร ผู้นำหมู่บ้าน เจ้าหน้าที่ ส่วนราชการ และประชาชน ปฏิบัติงานร่วมกัน สร้างจิตสำนึกในการทำความดี รวมถึง้ผู้นำชุมชน ประชาชน คณะสงฆ์ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้มีโอกาสทำงานร่วมกัน ทำให้ชุมชนมีความเข้มแข็งขึ้น