ลิงก์เชื่อมโยง ระบบ E-GP

แผนพัฒนาท้องถิ่น

แผนการดำเนินงานประจำปี

แผนการใช้จ่ายงบประมาณปี

แผนป้องกันการปราบปรามทุจริต

แผนอัตรากำลัง 3 ปี

การพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ผลการปฏิบัติงานประจำปี

ติดตามและประเมินผลแผนฯ

รายงานทางการเงิน ประจำเดือน มิถุนายน 2563

งบประมาณรายจ่ายประจำปี

แผนการจัดหาพัสดุ

การจัดซื้อจัดจ้าง

ระเบียบ/กฎหมาย

ระบบควบคุมภายใน

งานตรวจสอบภายใน

แบบสอบถามความพึงพอใจ

ระเบียบขอเข้าศึกษาดูงาน

ร้องเรียน ร้องทุกข์

ผลการตรวจสอบจาก สตง. ปปช. ปปท.

ผลการดำเนินงานประจำปี ITA

ผลการสำรวจความพึงพอใจของประชาชน

รายงานประชุมคณะผู้บริหารและพนักงาน

กิจการสภา

ประกาศเรียกประชุมสภา ประจำปี 2562

การจัดองค์ความรู้ในองค์กร(KM)

ร้องเรียนงานทรัพยากรบุคคล

กองทุน สปสช.

คู่มือมาตรฐานการให้บริการ

FACEBOOK อบต.หัวง้ม

จดหมายข่าว

การเสริมสร้างวัฒนธรรมฯ

นวัตกรรมการพัฒนา

การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

มอบอำนาจของนายก

งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ

ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการประชาชน

การประเมินความเสี่ยง

ค้นหาข้อมูล Google

ช่องทางการตอบฯ (EIT)

มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสฯ

เอกสารแนบศูนย์ยุติธรรมชุมชน

ประชุมประจำเดือน

ข้อบัญญัติอื่น ๆ

ประกาศเรียกประชุมสภา ประจำปี 2562

เจตจำนงฯ ในการต่อต้านการทุจริต

นิทรรศการธนาคารความดี ในเทศกาลวันมาฆบูชา ปี 2562

12 กุมภาพันธ์ 2562  อบต.หัวง้ม ได้รับเชิญร่วมแสดงนิทรรศการธนาคารความดี ในเทศกาลวันมาฆบูชา ปี 2562 ณ ตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล โดยมีกิจกรรมหมอน้อย รร ป่าแดงวิทยา , กิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลหัวง้ม ภายใต้ธนาคารความดี โดยมีหลวงพ่อพระครูสุจิณกัลยาณธรรม รองเจ้าคณะอำเภอพาน นายพันธุ์ดี พรหมเทศ รองนายก อบต หัวง้มรักษาราชการแทนนายกฯ โรงเรียนป่าแดงวิทยา,ตัวแทนชุมชนในตำบลหัวง้ม , มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาเชียงราย และนักเรียนผู้สูงอายุตำบลหัวง้ม ร่วมกราบเรียนนำเสนอข้อมูลต่อ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และคณะรัฐมนตรีก่อนการประชุม ครม กิจกรรมในบูธได้รับความสนใจอย่างมากกับนายกรัฐมนตรี โดยเฉพาะกิจกรรมการทำความดีของนักเรียน การเป็นจิตอาสาพัฒนาตำบลของชุมชน และเป็นที่สนใจของคณะรัฐมนตรีและสื่อมวลชนที่มาทำข่าว