ลิงก์เชื่อมโยง ระบบ E-GP

แผนพัฒนาท้องถิ่น

แผนการดำเนินงานประจำปี

แผนการใช้จ่ายงบประมาณปี

แผนป้องกันการปราบปรามทุจริต

แผนอัตรากำลัง 3 ปี

การพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ผลการปฏิบัติงานประจำปี

ติดตามและประเมินผลแผนฯ

รายงานทางการเงิน ประจำเดือน

งบประมาณรายจ่ายประจำปี

แผนการจัดหาพัสดุ

การจัดซื้อจัดจ้าง

ระเบียบ/กฎหมาย

ระบบควบคุมภายใน

งานตรวจสอบภายใน

แบบสอบถามความพึงพอใจ

ระเบียบขอเข้าศึกษาดูงาน

ร้องเรียน ร้องทุกข์

ผลการตรวจสอบจาก สตง. ปปช. ปปท.

ผลการดำเนินงานประจำปี ITA

ผลการสำรวจความพึงพอใจของประชาชน

รายงานประชุมคณะผู้บริหารและพนักงาน

กิจการสภา

ประกาศเรียกประชุมสภา ประจำปี 2562

การจัดองค์ความรู้ในองค์กร(KM)

ร้องเรียนงานทรัพยากรบุคคล

กองทุน สปสช.

คู่มือมาตรฐานการให้บริการ

FACEBOOK อบต.หัวง้ม

จดหมายข่าว

การเสริมสร้างวัฒนธรรมฯ

นวัตกรรมการพัฒนา

การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

มอบอำนาจของนายก

งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ

ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการประชาชน

การประเมินความเสี่ยง

ค้นหาข้อมูล Google

ช่องทางการตอบฯ (EIT)

มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสฯ

เอกสารแนบศูนย์ยุติธรรมชุมชน

ประชุมประจำเดือน

ข้อบัญญัติอื่น ๆ

ประกาศเรียกประชุมสภา ประจำปี 2562

เจตจำนงฯ ในการต่อต้านการทุจริต

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหัวง้ม

รายงานผลการดำเนินงาน

งบแสดงฐานะการเงิน

10 ปี ธนาคารความดีตำบลหัวง้ม 84,000 สู่ล้านความดี

วันที่ 27 มกราคม 2561 อบต.หัวง้ม และหน่วยงานทุกภาคส่วนได้จัดงานครบรอบ 10 ปี ธนาคารความดีตำบลหัวง้ม ขอขอบคุณอาจารย์ พระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี (ว วชิรเมธี) นายแพทย์วิชัย โชควิวัฒน์ ศ.ดร.โกวิทย์ พวงงาม ผศ.ดร.รุ่งนภา เทพภาพ คุณเขมนิจ จามิกรณ์(แพนเค้ก) ที่ทำให้บรรยากาศการเสวนาเป็นไปอย่างมีสีสันและให้ความรู้แก่ผู้ร่วมรับฟังพอสมควร นอกจากนั้นขอขอบใจ ด.ช.คฑาวุธ เถื่อนประยูร (น้องเพชร) ที่เป็นพรีเซ็นเตอร์ให้กับธนาคารความดี ร่วมกับคุณแพนเค้ก ในครั้งนี้ด้วย และที่ลืมไม่ได้คือผู้ที่ให้การสนับสนุนทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐและเอกชน และผู้ที่เข้าร่วมงานทุกท่านอย่างล้นหลาม 10 ปีที่ผ่านมา “ธนาคารความดี”ได้พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าความดีนั้นมีอยู่จริงสามารถ “จับได้ ใช้ได้ และกินได้” ทำให้คนตำบลหัวง้มก้าวพ้นกับดักทางด้านความคิดที่ว่า “ทำดีได้ดีมีที่ไหน ทำชั่วได้ดีมีถมไป” จนทำให้คำว่า “ความดีคือ อะไร? ความดีมีจริงหรือไม่? ทำความดีแล้วได้อะไร?” ถูกเฉลยด้วยกลไก ของธนาคารความดีจนเป็นที่ประจักษ์ไปทั่วประเทศและวันนี้ธนาคารความดีของเรากำลังก้าวสู่ยุคดิจิทัล (Digital) แล้วโดยการสนับสนุนของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย